Servicevoorwaarden

Deze Servicevoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst die tussen u is gesloten, met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de website, evenals elk ander mediaformulier, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die daarmee verband houdt, daaraan is gekoppeld of er anderszins mee verbonden is (gezamenlijk de “Site”).

U stemt ermee in dat u door het bezoeken van de Site al deze Servicevoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met al deze Servicevoorwaarden, is het u uitdrukkelijk verboden de Site te gebruiken en moet u het gebruik onmiddellijk staken.

Aanvullende Servicevoorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk hierin opgenomen door middel van verwijzing. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen aan deze Servicevoorwaarden aan te brengen.

We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de datum “Laatst bijgewerkt” van deze Servicevoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen.

Het is uw verantwoordelijkheid om deze Servicevoorwaarden regelmatig te herzien om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht van en te hebben aanvaard, de wijzigingen in eventuele herziene Servicevoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Servicevoorwaarden zijn gepubliceerd.

De informatie op de site is niet bedoeld voor verspreiding aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land .

Dienovereenkomstig doen de personen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de Site vanaf andere locaties, dit op eigen initiatief en zijn ze als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

Deze servicevoorwaarden zijn gemaakt met Termly.

De site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 13 jaar oud zijn. Alle minderjarige gebruikers in het rechtsgebied waarin ze wonen (meestal jonger dan 18 jaar) moeten toestemming hebben van, en direct onder toezicht staan ​​van, hun ouder of voogd om de site te gebruiken. Als u minderjarig bent, moet u uw ouder of voogd deze Servicevoorwaarden laten lezen en ermee instemmen voordat u de Site gebruikt.

GEBRUIKERSVERTEGENWOORDIGINGEN

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat:

(1) alle registratie-informatie die u indient, is waar, nauwkeurig, actueel en volledig;

(2) u zult de nauwkeurigheid van dergelijke informatie handhaven en dergelijke registratie-informatie indien nodig onmiddellijk bijwerken;

(3) u bent handelingsbekwaam en stemt ermee in deze Servicevoorwaarden na te leven;

(4) u bent niet jonger dan 13 jaar;

(5) u zult geen toegang krijgen tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins;

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig ​​of toekomstig gebruik van de site (of een deel daarvan) te weigeren.

GEBRUIKERSREGISTRATIE

Mogelijk moet u zich bij de site registreren. U stemt ermee in uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een ​​door u geselecteerde gebruikersnaam te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als we naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins verwerpelijk is.

Bestseller